Slovník ekonomických a účetních pojmů


-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -CH- -I- -J- -K- -L- -M-
-N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z-  

 

A   -↑-
Aktiva
Souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.
Akruální princip
Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.
Amortizace u dlouhodobého majetku
U dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení
Audit
Pojem audit pochází z latinského "auditus" = slyšení. Je to proces systematického, nezávislého přezkoumání a zhodnocení dokumentů. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti
B   -↑-
Barter, barterový obchod
Barter se používá v dnešní době ve specifických případech, kdy se zboží nebo služby vyměňují za jiné zboží nebo služby. Důvodem barteru bývá např. že protistrana nemá finanční prostředky, ale pouze zboží nebo v ekonomikách s neexistujícím nebo nefunkčním peněžním systémem
Bilance
Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech:
Bonita
Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát svým závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním spolupráce.
Brutto
Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek.Opakem brutta je netto.
C   -↑-
Cash-flow
Cash-flow (CF) je tok peněz. Jedná se o hlavní ukazatel schopnosti podniku financovat podnikání. Můžeme se na něj dívat jako na rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.
Cena pořízení
Cena pořízení je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podobným výrazem je pořizovací cena, který ale znamená něco jiného.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. akruálního principu).Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.
D   -↑-
Daňová optimalizace
Termín daňová optimalizace se používá na využití legálních prostředků pro snížení daní. Zahrnuje kroky od využití daňových slev, tvorbu rezerv a opravných položek až po zakládání "offshore" společností
Daňový doklad
Daňový doklad (faktura, účtenka, paragon) je dokument, který který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH. Existují dva typy daňových dokladů: zjednodušený daňový doklad - může se použít při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč běžný daňový doklad - ve všech ostatních případech, může se použít i v případě prvním
Daňový základ
Daňový základ je částka, která se násobí daňovou sazbou za účelem zjištění daňové povinnosti.
Den platby daně
Dne 1. listopadu 2009 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která "Den platby" nově upravuje. Od listopadu letošního roku tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který peněžní ústavy potřebují na převod. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti
Devalvace
Devalvace znamená oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde ale o oslabení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů. Tím se liší od depreciace, kde se jedná o tržně stanovené kurzy
Devalvace
Devalvace znamená oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde ale o oslabení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů. Tím se liší od depreciace, kde se jedná o tržně stanovené kurzy
Dlouhodobý majetek
Za dlouhodobý majetek se považuje ten, jehož doba využitelnosti je delší než jeden rok. Účetně se skládá ze tří částí: dlouhodobý nehmotný majetek (DNM); dlouhodobý hmotný majetek (DHM); dlouhodobý finanční majetek (DFM).
Dohadné položky
Dohadné položky jsou případy pohledávek (a s nimi spojených výnosů) a závazků (a s nimi spojených nákladů), které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože chybí doklad. Protože nejsou doloženy dokladem a není tedy známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo přijata. Částka je tedy odhadována, přičemž se vychází ze známých (obvyklých) skutečností nebo dohod. Pojem se obvykle řadí do kategorie časového rozlišení
F   -↑-
Faktura
Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
FIFO ("first in - first out")
FIFO - "první dovnitř - první ven". Jde o metodu oceňování zásob. První vstupující prvek podle této metody také první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny
G   -↑-
Goodwill
Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum. Opakem goodwillu je badwill
I   -↑-
Inventura
Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace. Inventury rozlišujeme: fyzické - přepočítávání fyzicky přítomného majetku - zejména u zásob a dlouhodobého hmotného majetku dokladové - inventura podle účetních dokladů - provádí se tímto způsobem zejména u pohledávek a závazků
K   -↑-
Konfirmace
Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Konkurenční doložka
Podle Zákoníku práce § 310 - § 311 může být sjednána dohoda, kde se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení zaměstnání nevykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Konkurenční doložka může být uzavřena nejdéle na dobu 1 roku
Kurzové rozdíly
Kurzové rozdíly vznikají u majetku (obvykle pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně) a závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.
L   -↑-
Leasing
Leasingem se obvykle rozumí pronájem investičního zařízení nebo předmětů dlouhodobé spotřeby uživateli, který je financovaný pravidelnými měsíčními splátkami. Splátky tvoří sjednané nájemné a úrok. Výhodou je uvolnění vlastních zdrojů pro jiné účely než financování. Leasing je daňově uznatelným nákladem
Leasing
Leasingem se obvykle rozumí pronájem investičního zařízení nebo předmětů dlouhodobé spotřeby uživateli, který je financovaný pravidelnými měsíčními splátkami. Splátky tvoří sjednané nájemné a úrok. Výhodou je uvolnění vlastních zdrojů pro jiné účely než financování. Leasing je daňově uznatelným nákladem
LIFO ("last in, first out")
LIFO ("poslední dovnitř - první ven"). Jde o metodu oceňování zásob. Poslední vstupující prvek podle této metody první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou LIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly poslední nakoupeny. V ČR tato metoda není oficiálně pro účetnictví povolena
Likvidita
Likvidita vyjadřuje finanční pohotovost - schopnost podniku přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům.
M   -↑-
Marže
Marže je obchodní přirážka nebo srážka určená procentem nebo jako pevný podíl z ceny.Marži (rabat) lze také vyjádřit jako část ceny, která zbývá po odečtení variabilních nákladů.
N   -↑-
Netto
Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek.Opakem netta je brutto
Náklady
Náklad představuje spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojeno se souběžným nebo budoucím výdejem peněz
Náklady příštích období
Náklady příštích období jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení
O   -↑-
Odložená daň
Mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem vznikají dočasné rozdíly, pokud jsou náklady nebo výnosy uznávány daňově v jiných obdobích než se o nich účtuje. Důsledkem toho je, že splatná daň z daňového základu je odlišná od daně vyčíslené z účetního výsledku hospodaření. Odložená daň je rozdílem těchto dvou čísel.
Odpisy
Odpisy jsou účetním promítnutím amortizace dlouhodobého majetku do nákladů. Jde tedy o peněžní vyjádření snížení hodnoty aktiva během účetního období. Narozdíl od opravných položek jde o trvalé (nevratné) snížení hodnoty majetku v účetnictví Odpisy členíme na účetní - výši a způsob uplatnění určuje zákon o účetnictví, jsou stanoveny podle uvážení účetní jednotky tak, aby vyjadřovaly skutečnou míru snížení hodnoty majetku. Daňové - o jejich výši a způsobu uplatnění rozhoduje zákon o daních z příjmů, snižují daňový základ
Oprávky
Termín oprávky se používá pro součet odpisů za všechny roky odepisování majetku.
Opravné položky
Opravnou položkou se (narozdíl od odpisů) vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Opravné položky snižují hodnotu majetku nepřímo. Tvorba opravných položek vyplývá ze zásady opatrnosti. Vede ke snížení hodnoty majetku v účetnictví a zároveň se vykáží ještě nerealizované ztráty
Osoby blízké
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiž v řadě přímé pochází jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbližšího společného předka.Informace o osobách jsou v občanském zákoníku § 116 a 117.
P   -↑-
Pasiva
Pasiva představují zdroje podniku k financování majetku, také se o pasivech mluví jako o zdrojích krytí aktiv.
Pořizovací cena
Pořizovací cena je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením bez odečtení amortizace.Podobným výrazem je cena pořízení, který ale znamená něco jiného.
Příjmy příštích období
Příjmy příštích období představují výnosy věcně a časově související s běžným obdobím, ale příjem peněz se uskuteční až v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.
R   -↑-
Rezervy
Rezervy jsou součást pasiv (zdrojů krytí majetku). Vytváří se na určitý účel (například opravy).Rezervy jsou jedním z nástrojů opatrnosti. Pomocí nich jsou vytvářeny zdroje na očekávané události, které povedou k odlivu peněz z podniku. Rezervy jsou položkou pasiv a jsou tvořeny na vrub nákladů běžného období.
Rozvaha
Rozvaha, nebo také bilance, je výkaz rovnovážného stavu účtů uspořádaný podle aktiv a pasiv. Rozvaha zachycuje, co je vlastněno a komu to patří. Je to pohled na aktiva a pasiva v okamžik, ke kterému se sestavuje
S   -↑-
Saldo
Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu.
Spojené osoby
jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými.
SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci je instituce pro zabezpečování mezibankovní komunikace. Zajišťuje 24hodinový bezpečný provoz sítě, elektronický systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními institucemi. Slouží převážně pro mezinárodní platební styk. V rámci SWIFT má každá zapojená banka svůj jedinečný kód.
T   -↑-
Technické zhodnocení
Technickým zhodnocením se myslí zvýšení hodnoty majetku rekonstrukcí, modernizací, stavební úpravou apod. Technickým zhodnocením se prodlouží doba životnosti majetku
U   -↑-
Účet
Účtem je pro účely účetnictví myšleno konto, které slouží k provádění účetních zápisů. V rámci něho jsou zaznamenány příslušné transakce v penězích na straně Má dáti a Dal. Účet vykazuje určitý zůstatek
Účetnictví
Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření
Účetní doklad
Účetním dokladem je obvykle originální písemnost s náležitostmi stanovenými zákonem o účetnictví. Slouží k ověření uskutečněné hospodářské operace, která se pak zachytí v účetnictví jako účetní případ. Účetní doklad musí být vyhotoven pravdivě, včas, čitelně, přehledně a trvanlivým způsobem
Účetní výkazy
Podle zákona o účetnictví jsou povinnými výkazy účetní závěrky Rozvaha a Výsledovka (Výkaz zisků a ztrát). Mezi doplňující výkazy patří Cash flow výkaz a Přehled o změnách vlastního kapitálu.Součástí účetní závěrky je také příloha, ale ta se neřadí mezi výkazy
Účetní uzávěrka
Účetní uzávěrka je sled předepsaných kroků vrcholící sestavením účetní závěrky. Týká se zavírání účetních knih.
V   -↑-
Věřitel
Věřitelem je subjekt, který poskytuje úvěr, vlastník pohledávky.
Výdaje příštích období
Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční až v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení
Výnosy příštích období
Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.
Výsledovka
Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření.
Z   -↑-
Zásada opatrnosti
Na základě zásady (principu) opatrnosti se do účetnictví a do výše zisku promítají všechny předpokládané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Jde o to nenadhodnocovat aktiva a nepodceňovat závazková pasiva.
Závazky
Závazek, jinak řečeno dluh, je povinnost dlužníka uhradit dlužnou částku věřiteli. V účetnictví jsou závazky zahrnuty do pasiv. Pro protistranu je závazek pohledávkou.
Závěrka
Účetní závěrku v české republice tvoří: rozvaha; výsledovka; příloha; Zpráva auditora.Vyjadřuje názor na to, zda účetní knihy, výkaz zisků a ztrát a rozvaha dávají pravdivý a věrný obraz o situaci společnosti.
Zůstatková cena
Zůstatková cena je u majetku jeho vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů.Zvýšená zůstatková cena .Zvýšená zůstatková cena je cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení.

Kontakt

ALKA-MZDY s.r.o.

Za sadem 210

182 00 Praha 8

Mapy.CZ

-----------------------------------------

Pražačka - Offices

Koněvova 2660/141

130 00 Praha 3

Mapy.CZ

-----------------------------------------

E-mail: info(zavinac)alka-mzdy(tecka)cz

Facebook

-----------------------------------------

Pridat.eu

 


Copyright © 2009 ALKA-MZDY s.r.o.  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes